Pravidla

Pravidla

I. Všeobecná ustanovení

 1. Využíváním služeb herního portálu www.epesuj.cz (dále i jako „server“, „herní portál“ nebo „poskytovatele“) se uživatel (také jako „hráč“) zavazuje dodržovat níže uvedená pravidla a podmínky.
 2. Herní portál tvoří webové stránky, herní server a služby třetích stran.
 3. Pro využívání služeb herního portálu je nevyhnutelným vykonat registraci, ve které je uživatel povinen uvést žádané pravdivé informace.
 4. Herní portál využívá nebo odkazuje na služby třetích stran, které přímo neprovozuje, například Discord, Facebook aj. Uživatel je povinen dodržovat pravidla všech jednotlivých služeb, které používá.
 5. Server nenese žádnou odpovědnost za případné poškození třetími stranami.
 6. Na serveru je přísný zákaz pořizování a šíření zdrojů osobních informací, fotek a audiovizuálních nahrávek vztahujících se ke hráčům a členům administračního týmu bez jejich vědomí a souhlasu.
 7. Tato pravidla mohou být kdykoliv změněna s cílem zabezpečit lepší hratelnost a ochranu práv všech zúčastněných stran. O změně pravidel bude provozovatel herního portálu informovat na svých webových stránkách.

II. Administrační tým

 1. Členy administračního týmu (nebo také „AT“ či „Admin Teamu“) jsou uživatelé s následujícími pozicemi: „Helper“, „Helper+“, „Eventer“, „Moderátor“, „Optimalizér“, „Quester“, „Tester“, „Designer“ a „Admin“.
 2. Hráč se může stát členem Admin Teamu, projde-li úspěšně náborem organizovaném administrátory v náhodně stanovených termínech, o kterých se hráč včas dozví na webových stránkách.

III. Uživatelské účty

 1. Uživatelský účet je herní účet s konkrétními vlastnostmi (přezdívkou, vzhledem a vlastnostmi postavy, placenými výhodami, atd.) patřící konkrétní osobě.
 2. Uživatelský účet je nepřevoditelný a je zakázáno nabízet, prodávat nebo vyměňovat účet a jeho časti za účelem reálného zisku.
 3. Na herním portálu smí každá domácnost POUŽÍVAT maximálně dva uživatelské účty. Vytvořením ČI POUŽÍVÁNÍM DOHROMADY více než dvou uživatelských účtu se hráč dopouští „multi-accoutingu“, což je považované za poškozování herního portálu.
 4. Poskytovatel nezodpovídá za škody na uživatelském účtu způsobené odhalením hesla jinými hráči nebo útokem na zařízení poskytovatele nebo hráče. Poskytovatel nikdy nežádá o sdělení hesla a doporučuje používat těžko odhalitelná hesla.
 5. V případě neaktivity uživatelského účtu déle než 90 dní má poskytovatel právo smazat uživatelský účet (včetně celé herní aktivity) s cílem optimalizovat vytíženost herního serveru.
 6. Ve spojení s uživatelskými účty hráčů a Admin Teamu je přísně zakázáno vytvářet uživatelské účty, které:
  1. v přezdívce obsahují vulgární výrazy, pornografii, zakázané látky, nevhodné symboly nebo extremistické postoje,
  2. přezdívkou napodobňují přezdívky členů Admin Teamu,
  3. vzhledem postavy připomínají nebo podporují rasismus, pornografii, zakázané látky, nevhodné symboly nebo extremistické postoje,
  4. obcházejí zákazy hraní (tresty) od členů Admin Teamu za porušení pravidel.
 7. Je zakázáno zapůjčovat uživatelské účty.

IV. Herní server

 1. Představuje rozhraní na platformě hry Minecraft. Herní portál zveřejňuje na svých webových stránkách IP adresu potřebnou pro připojení na server.
 2. Herní server obsahuje několik vlastních prvků, které zaručují originální zážitek ze hry. Pro připojení na server je nutné používat některé doplňky stanovené poskytovatelem herního serveru. Mezi takové doplňky patří Anticheat a serverový Resource Pack, nenuceně také Optifine. Připojení na server za použití jiných doplňků není povolené a bude považováno za porušení pravidel.
 3. S cílem odhalit používání nepovolených doplňků vykonáva Admin team nebo serverové doplňky náhodné kontroly hráčů. Hráči jsou povinni se během této kontroly řídit příslušnými pokyny.
 4. Veškerý herní obsah, jako jsou herní předměty, peníze, herní účty, postavené bloky či poskytnuté výhody, jsou majetkem serveru. V případě jakékoliv ztráty způsobené nedbalostí hráče nevzniká nárok na odškodnění ze strany serveru.

A) Finanční podpora serveru

 1. Hráč může podpořit server finančním příspěvkem nebo zakoupením konkrétních výhod do hry. Seznam dostupných výhod včetně podmínek používaní se nachází na webových stránkách poskytovatele. Placené výhody se řídí příslušnými legislativními předpisy a obchodními podmínkami.
 2. Poskytovatel je povinen umožnit hráči využít všechny zakoupené výhody do hry.
 3. Všechny výhody jsou pevně spjaté s uživatelským účtem, na kterém byly získané, a jsou nepřevoditelné na jiné účty.

B) Herní a komunikační systém

 1. Na serveru je přísně zakázáno:
  • zesměšňovat a provokovat jiné hráče a členy Admin Teamu,
  • projevovat znaky kyberšikany (zveřejňování osobních informací, ponižování, zesměšňování a vyhrožování), klamavého, vulgárního, hrubého či nevhodného chování,
  • projevovat prvky symbolizující vulgární výrazy, pornografii, zakázané látky, nevhodné symboly nebo extremistické postoje,
  • narušovat chod hry nebo nabádat jiné hráče k porušování pravidel hry a narušování hratelnosti,
  • narušovat hru nežádanými způsoby jako je spam v jakékoliv podobě,
  • nazývat herní obsah serveru názvy, které působí vulgárně nebo nevhodně, anebo se výrazně podobají názvům vytvořeným Admin Teamem,
  • zveřejňovat reklamu na jakýkoliv produkt nebo službu nesouvisející s aktivitou herního portálu epesuj.cz,
  • žádat Admin Team o herní obsah serveru, který zvýhodňuje jednoho nebo skupinu hráčů vůči ostatním,
  • vydávat se za člena Admin Teamu a odkazovat se na konexe spojené s Admin Teamem.

C) Stavby a residence

 1. Na serveru je přísně zakázáno:
  • vytvářet nesmyslné tvary (sloupy, díry) a stavby, které nezapadají do obsahu serveru (stavby z jednoho materiálu, létající stavby),
  • vytvářet stavby obsahující vulgární prvky, pornografii, zakázané látky, nevhodné symboly nebo extremistické postoje,
  • stavět XP farmy, redstone obvody nebo klasické farmy nepřiměřených rozměrů,
  • poškozovat a upravovat stavby vytvořené jinými hráči a Admin Teamem bez jejich povolení,
  • dostat se nebo snažit se dostat na místa, na která není povolen přístup (tzv. bugování),
  • úmyslně ničit prostředí stavebního světa,
  • vytvářet residence mimo určená místa (mimo stavební svět),
  • mazat residence vytvořené Admin Teamem – parcely a domečky,
  • ve frakčním světě vytvářet nedobytná nebo těžko dostupná sídla (pod vodou; zalité lávou nebo vodou).

D) PVP a PVE boje

 1. Na serveru je přísně zakázáno:
  • odpojovat se uprostřed bojů,
  • útočit na hráče a moby z bezpečně zóny nebo ze zón, ve kterých na Vás nemůžou útočit,
  • účastnit se bojů bez platného přihlášení na server.

E) Eventy a Questy

 1. Na serveru je přísně zakázáno:
  • ignorovat pokyny organizátorů eventu nebo člena Admin Teamu,
  • narušovat průběh eventu jakýmkoli nevhodným počínáním (teleportováním, spamem, prozrazováním eventových informací, podváděním),
  • prozrazovat jiným hráčům v global chatu questové lokace nebo teleportovat hráče do jim nepřístupných lokací,
  • vstupovat do lokací bez splnění všech podmínek pro vstup,
  • úmyslně rušit nedokončené questy s cílem získat questové předměty.

F) Chyby ve hře

 1. Hráč využívající služby poskytovatele je neprodleně povinen ohlásit chyby nebo podezřelé chování u všech částí hry Admin Teamu prostřednictvím na to určeného formuláře zveřejněného na webových stránkách. Jedná se zpravidla o nestandartní chování hry, přílišný počet vzácných věcí, nezranitelnost, nefungující příkazy nebo nestandartní chování mobů.
 2. Úmyslné nenahlášení chyby nebo její využívání k získání výhod bude potrestáno.
 3. V případě, že si hráč není jist herní mechanikou a myslí si, že našel chybu, může požádat člena Admin Teamu o zhodnocení situace.

V. Porušení pravidel

 1. Admin Team nezodpovídá za škody způsobené nedodržením pravidel nebo škody způsobené vlastní aktivitou hráčů.
 2. Pokud uživatel ví o skutečnosti, že jiný hráč porušuje pravidla, je povinen tuto věc neprodleně ohlásit Admin Teamu. V případě neohlášení se sám podílí na porušování pravidel a tím také i poškozování serveru.
 3. Admin Team má právo potrestat hráče i v případě činu, který není zmíněn v pravidlech, ale negativně ovlivňuje hratelnost nebo komunitu na serveru.
 4. Rozsah trestu stanovuje příslušný člen Admin Teamu, který trest uděluje. Proti rozsahu trestu se může hráč odvolat u vyššího člena Admin Teamu prostřednictvím fóra. Rozhodnutí administrátora je konečné a nelze se proti němu odvolat.
 5. Při obdržení BAN-u je hráč povinen před zasláním unBAN SMS zažádat o schválení Admin Team v příslušné části fóra.
 6. Je přísně zakázáno obcházení aktivního testu a doprošovaní se Admin Teamu o udělení unBAN-u.

Pravidla jsou platná ke dni 01. 05. 2018

(aktualizováno 9. 9. 2019)

 

Dodatek – Systém 3x a dost

Tento systém nám na serveru funguje už nějaký ten pátek a věříme, že díky němu eliminujeme většinu uličníků, kteří se nechovají podle pravidel a stihne je za jejich chování oprávněný trest. 

Jak systém trestů 3x a dost funguje?

 • I stupeň – Lehký prohřešek (spam, nevhodné chování, atd. – lehké porušování pravidel)

V případě běžného prohřešku budete Varováni ( v chatu / kick ) varování prosím berte na vědomí a s činností přestaňte! Za další opakovaný prohřešek již obdržíte Mute, JAIL a nebo warn, který se vám započítá jako jeden ze třech trestných bodů, které vám ještě promineme(při započetí 4 trestného bodu už budete banováni)!

Za 3 nasbírané Mute/warn už vám zbývá i malý prohřešek k tomu aby jste obdrželi perma ban!

 • II stupeň – Závažnější prohřešek (lehčí bugování, opakovaná vulgarita, obcházení pravidel… atd.)

V případě závažnějšího prohřešku můžete obdržet trest Mute nebo WARN, či TEMPBAN okamžitě a bez varování, který se vám započítá jako jeden ze třech trestných bodů, které vám ještě promineme(při započetí 4 trestného bodu už budete banováni)!

Za 3 nasbírané Mute/Tempban/warn už vám zbývá i malý prohřešek k tomu aby jste obdrželi perma ban!

 • III stupeň – závažný prohřešek ( hrubé porušení pravidel, využívání bugů, duplikace … atd. 

I a II stupeň prohřešků posuzuje Helper, na základě stanovených pravidel a lidského přístupu.

III stupeň prohřešků posuzuje moderátor a admin.

!V případě, že se budete ve hře s AT hádat bude váš trest brán jako horší a může to být bráno jako přitěžující okolnost při případném budoucím unbanu!